prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk

Jednostka

Katedra Ukrainistyki
31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 14
tel. 012 429 43 30

Stanowisko

profesor

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się problemami historii literatury ukraińskiej, teorii literatury oraz komparatystyki literackiej. W roku 1990 obronił pracę doktorską pt. „Poezja filozoficzna Łesi Ukrainki”. W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Estetyka mitu i horyzont mitologiczny ukraińskiego modernizmu”, obronionej w Instytucie Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tytuł profesora otrzymał w r. 2001. Monografia „Міфологічний горизонт українського модернізму” (2002) została w czerwcu 2003 roku wyróżniona Międzynarodową Nagrodą im. W. Wynnyczenki w Kijowie. Obecnie bierze udział w projekcie naukowym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wielotomowej historii literatury ukraińskiej. Pracuje też nad monografią o miłości i śmierci (Eros i Tanatos) w literaturze przełomu XIX–XX wieków.

Publikacje

Monografie i książki:

 1. Література рідного краю, Рівне 1993, 92 с.
 2. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія, Івано-Франківськ 1998; 2-е вид., доп.: 2002, 392 с.
 3. Художній світ Надії Кибальчич: Монографія, Рівне 2003, 236 с. (We współautorstwie z L. Tomczuk)
 4. Мости і мілини, Черкаси 2004, 88 с.
 5. Література як геокультурний проект: Монографія, Київ 2008, 304 с.
 6. Пейзажі людини, Харків 2008, 346 с. [Серія: Університетські лекції з компаративістики й історії літератури]
 7. Із дискурсів і дискусій: Монографія, Харків 2008, 288 с.

Artykuły i recenzje z ostatnich lat
2002

 1. Альтернативна історія літератури – постмодерна парадигма, „Слово і Час”, 2002, nr 1, c. 20–26.
 2. Сто років самотності і самопосвяти. До 100-річчя „Одержимої” Лесі Українки, „Український Альманах ’2002”, Warszawa 2002, s. 239–243.
 3. Естетичний досвід декадансу (аспект модальності і моди), „Слово і Час”, 2002, № 4, c. 20–27.
 4. Краків як текст і естетична школа Василя Стефаника, [w:] Шевченко. Франко. Стефаник. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Івано-Франківськ 2002, c. 286–296.
 5. Розквіт та упадок Рівненської гімназії, [w:] Погорина. Літературно-мистецький альманах. Вип. 4, Рівне 2002, c. 95–99.
 6. Між модернізмом і постмодернізмом, „Слово і Час”, 2002, № 4, c. 66–67.
 7. Православна Європа, „Критика”, 2002. ч. 10, с. 21-25.
 8. Світло і тіні українського модернізму як наукової проблеми, [w:] Сучасні проблеми літературознавства. Вип. 5, Ужгород 2002, c. 142–146.
 9. Від правди до істини Шевченка / Післямова, [w:] Барка Василь. Правда Кобзаря. Репринтне вид., Рівне 2002, c. 295–312.
 10. Казімєж Пшерва-Тетмаєр: відлуння в українській літературі, [w:] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze / Pod red. prof. Stefana Kozaka, z. 13–14, Warszawa 2002, s. 344–353.
 11. Краків та загадка таланту Василя Стефаника, „Український Альманах ’2002”, Warszawa 2002, s. 243–250.
 12. Повернення Тараса Бульби, „Політика і культура”, 2002, № 22, c. 32–34.

2003

 1. Між модернізмом і постмодернізмом: українська література як стратегія культуротворення, [w:] Ukraina: między językiem a kulturą, pod red. prof. A. Fałowskiego i B. Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 2003, s. 253–260.
 2. Лінгвістичний та металінгвістичний феномен суржику, [w:] Język ukraiński: współczesność-historia, red. prof. F. Czyżewski, P. Hrycenko, Lublin 2003, s. 267–278.
 3. Поетика міфу в культурі українського модернізму, [w:] П’ятий Конґрес Міжнародної Асоціації Україністів. Літературознавство. Кн. 2, Чернівці 2003, c. 200-203.
 4. Суперечність елітарної та масової літератури, „Філологічні студії” (Луцьк), 2003, № 2, c. 19–26.
 5. Український постмодернізм: у пошуках само ідентичності, „Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2003, № 3, c. 63–71.
 6. Світ міфу в поетиці Оксани Лятуринської, „Українська мова та література”, 2003, ч. 10, с. 20–26.
 7. Поема „Мойсей” Івана Франка як авторський апокриф, „Диво слово”, 2003, № 10, с. 7–11.
 8. Модерне мистецтво Михайла Жука, „Український Альманах ‘2003”, Warszawa 2003, s. 230-232.
 9. Великий просвітник нації, „Український Альманах ‘2003”, Warszawa 2003, s. 233-236.
 10. Металінгвістичний феномен суржику, „Українська мова та література”, 2003, ч. 24, с. 3–12.
 11. Ukraińska nauka humanistyczna wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na funkcjonowanie obszarów przygnanicznych Polski i Ukrainy. Sanok, 12-14 marca 2003. Materiały pokonferencyjne, Sanok 2003, s. 54–59.
 12. Канон та апокриф. Біблійні образи в українській літературі початку ХХ століття (на прикладі поеми Івана Франка „Мойсей”), [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 213–225.

2004

 1. Поет, лікар, громадянин [Про С. Руданського], „Український Альманах ‘2004”, Warszawa 2004, s. 141–145.
 2. Інсталювання формальної критики, [w:] Лекція на пошану Соломії Павличко ‘2002: Матвієнко С. Дискурс формалізму: українські контексти, Львів 2004, c. 109–123.
 3. Формули ідентичності Уласа Самчука та тлі доби, „Дивослово”, 2004, № 7, c. 26–29.
 4. Максимовичева україніка [Рецензія], „Дивослово”, 2004, № 7, c. 75.
 5. Шизофренія невідповідностей: З приводу дискусії про історію літератури, „Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство”, т. XIII, Рівне 2004, с. 11–27.
 6. Голоси з українського двадцятого віку [Рецензія], „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2004, № 2, c. 203–207.
 7. Три інтерпретаційні парадигми „Тараса Бульби”. Повість Миколи Гоголя в оцінці російської, української та польської критики, [w:] Література та культура Полісся. Зб. наук. праць. Відпов ред. і упор. Г. Самойленко, вип. 24, Ніжин 2004, с. 27–48.
 8. Чехов и Украина, [w:] Диалози с Чехов. 100-години по-късно. Съставител Л.Димитров, София 2004, c. 173–182.
 9. Народна пам’ять, національний міф та ідеологічна програма повісті Миколи Гоголя „Тарас Бульба”, „Фольклористичні зошити”, вип. 7, Луцьк, 2004, с. 81–94.
 10. Мотив смерти в поздней лирике Тютчева, [w:] Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения поэта / Под ред. Д. Пивоварской и В. Щукина, Краков 2004, c. 93–101.
 11. Між романтизмом і реалізмом. Історичний проект Михайла Старицького на тлі критики стереотипів, [w:] Михайло Старицький. Постать і творчість: Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції, Черкаси 2004, c. 21–35.
 12. „Пейзаж людини” від Михайла Коцюбинського, „Диво слово”, 2004, № 10, c. 44–46.

2005

 1. Драматургія Лесі Українки: втілення трагічного, „Дивослово”, 2005, № 5, c. 52-56.
 2. Науковий пейзаж, мальований чаєм (Про дискретність формального методу в українському літературознавстві), „Слово і Час”, 2005, № 5, c. 14–23.
 3. Література в пошуку самоозначення, „Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство”, т. XIV, Рівне 2005, с. 164–172.
 4. Історична тема в літературі як предмет полеміки: Гоголь – Куліш – Сенкевич – Старицький, [w] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Pod red. Stefana Kozaka, z. 19–20, Warszawa 2005, s. 131–146.
 5. Література як стан духовної екзистенції: парадокси інтелектуальної ситуації ХХ століття, [w:] НаУ „Острозька Академія”. Наукові записки. Серія: філологічна, Oстрог 2005, s. 114–132.
 6. Що змінюється в сучасній літературі, „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2005, № 4, c. 104–112.
 7. Постмодерна пропозиція і сучасна література, [w:] Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство, ч. 1, Львів 2004, с. 3–12.
 8. „Мойсей” Івана Франка у контексті традиції, [w:] Франкознавчі студії, вип. 3, Дрогобич 2005, с. 234–245.
 9. Дух у вимірах Митрополита Іларіона, „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2005, № 5, с. 156–159.
 10. Рік 1926. Пік дискусії про метод, [w:] Українська література в загальноєвропейському контексті: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, вип. 9, Ужгород 2005, с. 255–260.
 11. Україна Антона Чехова, „Дивослово”, 2005, № 8, с. 69–72.
 12. Семінар професора Володимира Перетца та початки наукової діяльності Івана Огієнка, [w:] Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник [Серія історична та філологічна], вип. ІІ, Кам’янець-Подільський 2005, с. 86–93.
 13. Альтернативна історія літератури – постмодерна парадигма, [w:] Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти), Київ 2005 [У надзаг.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України], с. 54–62.
 14. Імена і маски. Література на тлі взаємин Юрія Лавріненка та Юрія Шереха, [w:] Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови. Збірник праць, Черкаси 2005, c. 60–81.
 15. Літературний пейзаж, писаний чаєм: про дискретність формального методу, [w:] Філологічні семінари (Інститут філології КНУ імені Т. Шевченка), вип. 8, Київ 2005, с. 12–28.
 16. Микола Гоголь і українська література, „Дивослово”, 2005, № 11, с. 29–32.
 17. „Кобзар” Тараса Шевченка в інтерпретації Василя Барки, [w:] Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Філологічні науки, вип. 9, Кам’янець-Подільський 2005, с. 114–128.

2006

 1. Чехов в українській критиці (Три інтерпретації класика), „Слово і Час”, 2006, № 1, с. 62 – 71.
 2. Мандрівниця з покликання, „Український Альманах ‘2006”, Warszawa 2006, s. 289–298.
 3. Маска та ім’я автора, „Слово і Час”, 2006, № 5, c. 10–14.
 4. Реінкарнація історії: методологічні дискусії в сучасному українському літературознавстві, [w:] Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze. Praca zb. pod red. I.Nabytowycza, Lublin 2006, s. 15–40.
 5. „Поет духовної свободи” (Тарас Шевченко в оцінці Василя Барки), “Диво слово”, 2006, № 5, c. 46–50.
 6. Постколоніальний аспект сучасної літератури, “Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2006, № 2, c. 98–102.
 7. Mit zagłady Troi w modernistycznym zwierciadle Łesi Ukrainki, [w:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, pod red. I. Kowalskiej-Paszt, M. Kuczyńskiej, J. Czaplińskiej, A. Wątorskiego, Szczecin 2006, s. 71–77.
 8. Повертаючись до літературної дискусії 1920-х років, [w:] Науковий збірник на пошану професора Володимира Качкана, Івано-Франківськ 2006, c. 255–273.
 9. Поезія в епоху „програмування” творчості, [w:] Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія: філологічні науки, вип. 13, Кам’янець-Подільський 2006, с. 3–12.
 10. Критерії сучасної історії літератури, [w:] Ucrainica II. Součаsná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury, 2 část; Sborník článků, Olomouc, 2006, s. 315–332.
 11. Феномен української барокової книжки, [w:] Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник [Серія історична та філологічна], вип. ІІІ, Кам’янець-Подільський 2006, с. 30-37.
 12. Література і життя в осмисленні Івана Франка, „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2006, № 6, с. 90–97.
 13. Компаративний горизонт міжвоєнного двадцятиліття (20–30-і роки ХХ століття), [w:] Національні моделі порівняльного літературознавства. [Серія: Філологічні семінари, вип. 9] / Ред. кол.: проф. М. Наєнко та ін., Київ 2006, с. 81–101.
 14. Камо грядеши? Літературно-культурні рефлексії в памфлетах Миколи Хвильового, [w:] Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць / Редкол.: А. Козлов та ін., вип. 25, Київ 2006, с. 59–74.
 15. Муза гніву чи муза всепрощення? Дилеми християнського етосу в українській еміґраційній поезії, „Січеслав” (Дніпропетровськ), 2006, № 3 (9), с. 113-118.
 16. Типи художнього мислення в основі моделі історії літератури, „Слово і Час”, 2006, № 12, с. 15–27.
 17. Далекі обрії Софії Яблонської, „Всесвіт”, 2006, № 11–12, с. 187–192.
 18. Николай Коляда в Польше: рецепция творчества, [w:] Литература Урала: история и современность. Сборник статей. Вып. 2 / Отв. ред. Е. Созина, Екатеринбург 2006, c. 359–365.
 19. Естетичний код фольклору в українській літературі, “Фольклористичні зошити”, вип. 9, Луцьк, 2006, с. 117–128.
 20. Муза гніву чи муза всепрощення? Дилеми християнського етосу в українській еміґраційній поезії, [w:] На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини – нації; матеріали наукової конференції. До 100-річчя від дня нар. Олени Теліги, Київ 2006б с. 38–42.

2007

 1. Україна як чинник колоніальної стратегії тексту: роман Михайла Булгакова „Біла гвардія”, „Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство”, т. XVІ, Рівне 2007, с. 4–36.
 2. Псевдонім, маска, гра (На прикладі творчості Юрія Шереха), „Дивослово”, 2007, № 1, с. 57–60.
 3. „Я ніколи не працював як художник”: драма творчої самореалізації Михайла Жука, „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2007, № 1, с. 42–48.
 4. Навколосвітня мандрівка Софії Яблонської, „Український журнал” (Praha), 2007, № 3, c. 6–7.
 5. Постколоніальна парадигма інтерпретації літератури, [w:] Теорія літератури, компаративістика, україністика: Зб. наукових праць з нагоди сімдесятиріччя проф. Романа Гром’яка / Упор. М. Лановик та ін.: Studia methodologica, вип. 19, Тернопіль 2007, с. 8–17.
 6. Українська історична проза як націєтворчий проект та місце в ньому Миколи Костомарова, [w:] Микола Костомаров у вимірах сучасності: Зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практ. конференції / Упор. С. Шевчук, Рівне 2007, c. 27–38.
 7. Традиційна культура як пункт віднесення: про роман Марини Левицької „Коротка історія тракторів по-українськи”, [w:] Нове життя старих традицій: Матеріали Міжнародної наукової конференції... / За ред. проф. В. Давидюка, Луцьк 2007, c. 111–120.
 8. Суржикове мовлення в функціональному аспекті, [w:] Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції / За ред. проф. Г. Мартинової, Черкаси 2007, c. 6–15.
 9. Переклад з погляду теоретика [Рец.: Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу...], „Слово і Час”, 2007, № 5, c. 80–83.
 10. Інтриґа Левицької, „Український журнал”, 2007, № 5, c. 14–15.
 11. Інтриґа Левицької, „Всесвіт”, 2007, № 7–8, c. 183–185.
 12. Культурницька місія Бориса Грінченка, „Дивослово”, 2007, № 7, c. 45–48.
 13. Леся Українка в оцінці Ігоря Костецького, [w:] Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т., т. ІІ, Житомир 2007, с. 92–100.
 14. Формули ідентичності Уласа Самчука на тлі доби, „Слово і Час”, 2007, № 6, с. 25–32.
 15. Іспанська графиня, що стала українською Королевою, [posłowie, w:] Королева Наталена. Quo est Veritas? Повість, Рівне 2007, c. 292–318.
 16. Інтрига Левицької, „Січеслав” (Дніпропетровськ), 2007, № 2 (12), c. 134–137.
 17. Hryćko Czubaj i lwowski underground lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, [w:] Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej. 1956–2006. Materiały pokonferencyjne pod red. Bogusława Bakuły i Moniki Talarczyk-Gubały, Poznań 2007, s. 137–146.
 18. Спорідненість духовних пошуків: митрополит Іларіон та Наталена Королева, [w:] Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук: Збірник доповідей, Київ 2007, с. 53–54.
 19. Палімпсест Гоголя, „Слово і Час”, 2007, № 10, с. 3–19.
 20. Постколоніальна трансгресія, [w:] Питання літературознавства: Науковий збірник, вип. 74, Чернівці 2007, с. 215–227.
 21. Краківські рефлексії Максима Рильського, „Січеслав” (Дніпропетровськ), 2007, № 3 (13), с. 111–124.
 22. Магія Кракова, „Січеслав” (Дніпропетровськ), 2007, № 3 (13), с. 8–10.
 23. Credo Mykoły Chwylowego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 2, Wrocław 2007, s. 275–271.
 24. Ігор Трач та його “Зерна”, “Слово і Час”, 2007, № 11, c. 73–76.
 25. Совок, Свобода, Світло, “Київська Русь”, 2007, кн. 11 (ХХ), с. 161–172.
 26. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція, [w:] Понятійний апарат сучасного літературознавства. «Своє» і «чуже» [Серія: Філологічні семінари, вип. 10] / Ред. кол.: проф. М. Наєнко та ін., Київ 2007, с. 89–98.
 27. Ерозія соцреалізму та аспект психологізму в літературі (В контексті студій Василя Фащенка), „Історико-літературний журнал” (Одеса), 14’ 2007, с. 22–34.
 28. Історія української літератури як перебудова риштовань (теорія модусів), [w:] Шостий міжнародний конгрес україністів, Київ – Донецьк 2007, кн. 4: Літературознавство, с. 454–473.
 29. Совєтське минуле з погляду сучасної української літератури, [w:] Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць / Редкол.: А. Козлов та ін., вип. 27, Київ 2007, с. 23–38.
 30. Опыт имагологии Киева (Михаил Булгаков и Илья Эренбург), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Crakoviensis”, red. Regina Bochenek-Franczakowa, nr. 2 (2007), Kraków 2007, s. 157–166.
 31. Фольклорні джерела і літературна творчість, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Symbolae in Honorem Stefan Kozak. Pod red. B. Nazaruka, W. Sobol, W. Aleksandrowicza, Warszawa 2007, s. 489–498.
 32. Переклад у фокусі теорії [Рец.], „Всесвіт”, 2007, № 11–12, c. 157–160.

2008

 1. Акт творчого духу (Читаємо ліричний шедевр Максима Рильського „Коли копають картоплю…”), „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2008, № 1, c. 72–77.
 2. Автопортрет із книжкою в руці [Рец. на кн. Є. Барана], „Березіль” (Харків), 2008, № 1–2, c. 179–184.
 3. Шабля в часи перемін [Рец.: Степовичка Леся. Шлюб із кухлем пільзенського пива: Роман], „Березіль” (Харків), 2008, № 5–6, c. 172–175.
 4. Досвід відчуження. Ессей, „Пектораль”: Літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний часопис (Тернопіль – Чортків), 2008, № 1–2 (2–3), c. 132–134.
 5. Простір ідеологічного впливу, „Studia Methodologica”, t. 24: Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології, Тернопіль 2008, c. 107–113.
 6. Сади, каштани і кияни (Топос міста в російській літературі), „Січеслав” (Дніпропетровськ), 2008, № 3 (17), c. 164–173.
 7. Великодньо-дубенська мандрівка Миколи Костомарова, [w:] Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти. Матеріали науково-теретичної конференції…, Луцьк 2008, c. 38–40.
 8. До літературних джерел [Рец. на підручники В. Соболь], „Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах”, 2008, № 4, c. 124.
 9. Фольклорний код в українській літературі, „Дивослово”, 2008, № 9, c. 45–49.
 10. Апокриф [Рец.: Кралюк П. Діоптра. Новий апокриф], „Київська Русь”, 2008, № 9.
 11. Казимєж Тетмаєр та українська культура ХХ століття, [w:] Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура - ўплывы і ўзаемаўзбагачэнне / Пад. ред. С. Кавалeва і І. Набытовыча, Мінск 2008, c. 153-174.
 12. Біле і чорне Михайла Жука. Sacrum мистця на тлі культурних аберацій його доби, [w:] Sacrum і Біблія в українській літературі, за ред. І. Набитовича, Lublin 2008, с. 225-236.
 13. Имагологический локус Киева в русской культуре ХХ века, [w:] Региональный литературный ландшафт в русской перспективе: Сборник научных статей / Отв. ред. Е. Н. Эртнер, Тюмень 2008, c. 73–83.
 14. Метафора буття, „Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство”, т. XVII, Рівне 2008, c. 4-12.