» Zapowiedzi
» Archiwum

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Spuścizna intelektualna Michała Bachtina a europejskie dziedzictwo kulturowe”

21-22 października 2005 roku

W roku bieżącym przypada trzydziesta rocznica śmierci Michała Bachtina (1895–1975),
znanego humanisty rosyjskiego, filozofa i teoretyka literatury, twórcy teorii dialogu i karnawału, jednego z najwybitniejszych umysłów XX stulecia.


PROGRAM KONFERENCJI

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Spuścizna intelektualna Michała Bachtina
a europejskie dziedzictwo kulturowe

W trzydziestą rocznicę śmierci


21–22 października 2005


Ягеллонский университет
Институт восточнославянской филологии
Кафедра русской литературы Средневековья и Нового времени


Международная научная конференция

Интеллектуальное наследие М. М. Бахтина
и европейские культурные традиции

К тридцатилетию со дня смерти


21–22 октября 2005Piątek, 21 października – 10.00

Пятница, 21 октября – 10.00


SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Mały Rynek 4)

(Малый Рынок 4)


OTWARCIE KONFERENCJI

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. dr hab. Marcela Świątkowska

Декан филологического факультета Ягеллонского университета профессор Марцела Свионтковска

POWITANIA UCZESTNIKÓW I GOŚCI KONFERENCJI

УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИВЕТСТВУЮТ:

Minister Pełnomocny, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Leonid Rodionow

Полномочный министр, Генеральный консул Российской Федерации в Кракове Леонид Родионов

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ prof. dr hab. Jerzy Kapuścik

Директор Института восточнославянской филологии Ягллонского университета профессор Ежи Капусчик


EUROPEJSKIE KORZENIE KONCEPCJI BACHTINA

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ БАХТИНСКИХ КОНЦЕПЦИЙ


Bogusław ŻYŁKO (Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii)
Bachtin a dwudziestowieczna kulturologia

Богуслав ЖИЛКО (Институт философии Гданьского универсиета)
Бахтин и культурология в ХХ веке


Dina MAGOMIEDOWA (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
„Głos” i „kontrapunkt” w estetyce Bachtina: geneza pojęć

Дина МАГОМЕДОВА (Российский государственный гуманитарный университет)
„Голос” и „контрапункт” в эстетике Бахтина: генезис понятий


11.45–12.00: PRZERWA NA KAWĘ

11.45–12.00: ПЕРЕРЫВ: ЧАЕ- И КОФЕПИТИЕ


Natan TAMARCZENKO (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
Samoświadomość a „ciało rodowe”: Bachtin, Andriej Bieły i Fryderyk Nietsche

Натан ТАМАРЧЕНКО (Российский государственный гуманитарный университет)
Самосознание и „родовое тело”: Бахтин, Андрей Белый и Фридрих Ницше


Claig S. BRANDIST (University of Sheffield)
The Place of ILIaZV (Institut Sravnitelnogo Izucheniya Literatur i Yazykov Vostoka) in the developement of the ideas of The Bakhtin Cercle

Miejsce ILJAZVu (Instytut Studiów Porównawczych nad Literaturą i Językami Wschodu) w rozwoju idei Kółka Bachtina


Agnes DUKKON (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Budapeszcie)
Koncepcje Bachtina i węgierskich protestanckich filozofów (paralele typologiczne)

Агнеш ДУККОН (Будапештский педагогический институт)
Концепции Бахтина и венгерских протестантских философов (типологические параллели)


13.00–15.00: PRZERWA OBIADOWA

13.00–15.00: ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД


SESJA POPOŁUDNIOWA

ПОСЛЕОБЕДЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ


BACHTIN A WSPÓŁCZESNE NAUKI FILOLOGICZNE

БАХТИН И СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ


Iwan JESAUŁOW (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
Bachtinowski „karnawał” a postmodernizm: problem dywidyzacji jednostki w literaturoznawstwie francuskim

Иван ЕСАУЛОВ (Российский государственный гуманитарный университет)
Бахтинский „карнавал” и постмодернизм: проблема дивидизации личности во французском литературоведении


Anna SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Karnawalizacja w teorii literatury. Przypadek dekonstrukcji

Карнавализация в теории литературы. Случай деконструкции


Tomasz GÓRSKI (Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego)
Bakhtin and Eco: An Interface of the Theory of Language and Its Consequences for Tranlation Studies

Bachtin i Eco: problem metajęzyka teorii języków i jego konsekwencje w badaniach nad przekładem


Sobota, 22 października – 10.00

Суббота, 22 октября – 10.00


BACHTIN I OKOLICE

БАХТИН И ОКРЕСТНОСТИ


Ludmiła LUCEVICI (Uniwersytet w Kiszyniowie / Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego)
Samoświadomość autora jako bohatera autentycznego dziennika

Людмила ЛУЦЕВИЧ (Кишиневский университет / Институт русистики Варшавского университета)
Самосознание автора как героя аутентичного дневника


Izabella MALEJ (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
„Sztuka foralna”: teoria karnawalizacji Bachtina a sztuka niderlandzka epoki Renesansu

Изабелла МАЛЕЙ (Институт славянской филологии Вроцлавского университета)
„Форальное искусство”: теория карнавализации Бахтина и нидерландская живопись эпохи Возрождения


Wasilij SZCZUKIN (Uniwersytet Jagielloński)
Osobowość a przestrzeń. Wariacje na temat Bachtina

Василий ЩУКИН (Ягеллонский университет)
Личность и пространство. Вариации на тему Бахтина


12.00: ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

12.00: ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ