» Zapowiedzi
» Archiwum

Konferencja Tiutczewowska

5-6 grudnia 2004 roku

PROGRAM KONFERENCJI

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ


Fiodor Tiutczew a kultura duchowa jego czasów

W dwusetną rocznicę urodzin

5-6 grudnia 2004


Федор Тютчев и духовная культура его времени

К 200-летию со дня рождения поэта

5-6 декабря 2004PIĄTEK, 5 GRUDNIA

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ


SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA – 9.30

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 9.30

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ

(MALY RYNEK 4)

(МАЛЫЙ РЫНОК, 4)


OTWARCIE KONFERENCJI

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Ryszard Nycz

Заместитель декана филологического факультета Ягеллонского университета по научной работе профессор Рышард Ныч

POWITANIA UCZESTNIKÓW I GOŚCI KONFERENCJI

УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИВЕТСТВУЮТ

Minister Pełnomocny, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Leonid Rodionow

Полномочный министр, Генеральный консул Российской Федерации в Кракове Леонид Родионов

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowianskiej UJ prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Директор Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета профессор Гжегож Пшебинда


Borys Jegorow (Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg)
Materiały do słownika frekwencyjnego Fiodora Tiutczewa

Борис Егоров (Институт истории Российской академии наук, С.-Петербург)
Материалы к частотному словарю Ф. И. Тютчева


Adam Bezwiński (Akadenia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego)
Fiodora Tiutczewa memorandum do Mikołaja I

Адам Безвиньски (Педагогическая академия им. Казимира Великого, Быдгощь)
Тютчевский меморандум Николаю I


Shmuel Schwarzband (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)
„Nie tym, co myślisz jest przyroda...” W sprawie rekonstrukcji znaczenia

Самуил Шварцбанд (Еврейский университет, Иерусалим)
„Не то, что мните вы, природа...” К вопросу о реконструкции смысла


11.30 – 11.50: PRZERWA NA KAWĘ

11.30 – 11.50: ПЕРЕРЫВ: КОФЕ- И ЧАЕПИТИЕ


Igor Fomenko (Uniwersytet w Twerze)
Poetyka jednego wiersza Tiutczewa

Игорь Фоменко (Тверской университет)
Поэтика одного стихотворения Тютчева


Jurij Orlicki (Państwowy Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)
Tytuł poetycki w wyobraźni Tiutczewa i jego współczesnych

Юрий Орлицкий (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Заглавие в поэтическом мире Тютчева и его современников


Ludmiła Chodanen (Uniwersytet w Kiemierowie)
Koncepcja słowa poetyckiego w liryce Tiutczewa

Людмила Ходанен (Кемеровский университет)
Концепция поэтического слова в лирике Тютчева


13.20 – 15.00: PRZERWA OBIADOWA

13.20 – 15.00: ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД


SESJA POPOŁUDNIOWA – 15.00

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ

(MAŁY RYNEK 4)

(МАЛЫЙ РЫНОК, 4)


Kazimierz Prus (Uniwersytet Rzeszowski)
Tiutczewowska miniatura filozoficzna na tle romantycznych wzorów

Казимеж Прус (Жешувский университет)
Тютчевская философская миниатюра на фоне романтических образцов


Fjodors Fjodorovs (Uniwersytet w Dyneburgu)
Koncept „huk” w liryce Tiutczewa

Федор Федоров (Даугавпилсский университет)
Концепт „гул” в лирике Тютчева


Ludmiła Lucevici (Uniwersytet w Kiszyniowie / Uniwersytet Warszawski)
Motywy Psałterza w liryce Tiutczewa

Людмила Луцевич (Кишиневский университет / Варшавский университет)
Псалтырные мотивы в лирике Тютчева


16.30 – 16.50: PRZERWA NA KAWĘ

16.30 – 16.50: ПЕРЕРЫВ: КОФЕ- И ЧАЕПИТИЕ


Jarosław Poliszczuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Równym / Uniwersytet Jagielloński)
Motyw śmierci w poźnej liryce Tiutczewa

Ярослав Полiщук (Ровенский педагогический университет / Ягеллонский университет)
Мотив смерти в поздней лирике Тютчева


Irena Betko (Instytut Literatury Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów / Uniwersytet Śląski)
Tiutczewowskie doświadczenia w dziedzinie liryki filozoficznej a problem typologii ukraińskiej poezji religijno-filozoficznej

Їрина Бетко (Институт литературы Украинской академии наук, Киев / Силезский университет)
Опыт философской лирики Тютчева и проблема типологии украинской религиозно-философской поэзии


SOBOTA, 6 GRUDNIA

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ


SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA – 9.30

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 9.30

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
(MAŁY RYNEK 4)

(МАЛЫЙ РЫНОК, 4)


Władimir Kantor (redaktor miesięcznika „Woprosy Filosofii”, Moskwa)
Tiutczew: Rosyjskie Imperium jako druga Europa a „kwestia rzymska”

Владимир Кантор (редактор журнала „Вопросы философии”, Москва)
Тютчев: Российская Империя как вторая Европа и „римский вопрос”


Stanisław Obirek, SJ, Ludwik Grzebień, SJ (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie)
Iwan Gagarin – pierwszy jezuita rosyjski

о. Станислав Обирек, о. Людвик Гжебень (Высшее философско-педагогическое училище „Игнатианум”, Краков)
Иван Гагарин – первый русский иезуит


Marek Inglot, SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
Jezuici w Petersburgu (1800–1815)

о. Марек Инглот (Папский грегорианский университет, Рим)
Иезуиты в Петербурге (1800–1815)


10.30 – 10.45: PRZERWA NA KAWĘ

10.30 – 10.45: ПЕРЕРЫВ: КОФЕ- И ЧАЕПИТИЕ


Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)
Tiutczew: Polska a uniwersalna misja Imperium Rosyjskiego

Хэнрык Глэмбоцки (Ягеллонский университет)
Тютчев: Польша и всемирная миссия Российской Империи


Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński)
Krajobraz kulturowy w poezji Tiutczewa

Василий Щукин (Ягеллонский университет)
Культурный ландшафт в поэзии Тютчева


Natalia Wiesiełowa (Uniwersytet w Twerze)
Kim jest Tiutczew dla współczesnych Rosjan?

Наталья Веселова (Тверской университет)
Тютчев – наше... что?


12.30 – 14.00: PRZERWA OBIADOWA

12.30 – 14.00: ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД


SESJA POPOŁUDNIOWA – 14.00

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
(MAŁY RYNEK 4)

(МАЛЫЙ РЫНОК, 4)


Witold Kowalczyk (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Poezja Fiodora Tiutczewa i Apolona Majkowa: próba analizy typologicznej

Витольд Ковальчик (Университет им. М. Склодовской-Кюри, Люблин)
Поэзия Тютчева и Аполлона Майкова: опыт типологического анализа


Danuta Piwowarska (Uniwersytet Jagielloński)
Tiutczew i Fet. Historia poetyckich związków

Данута Пивоварска (Ягеллонский университет)
Тютчев и Фет: история поэтической взаимосвязи


15.30 – 15.45: PRZERWA NA KAWĘ

15.30 – 15.45: ПЕРЕРЫВ: КОФЕ- И ЧАЕПИТИЕ


Barbara Stawarz (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Obecność Cienia. Mit orficki w poezji Tiutczewa i Rainera Marii Rilkego

Барбара Ставаж (Краковская педагогическая академия им. Национальной эдукационной комиссии)
Присутствие Тени. Орфический миф в поэзии Тютчева и Рейне Марии Рильке


Galina Zykowa (Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie)
tiutczew w krytyce czasopisma „Sowriemiennik”

Галина Зыкова (Московский университет им. М. В. Ломоносова)
Тютчев в критике журнала „Современник”


Andrei Girivenko (Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie)
Tiutczew w przekładach angielskich: spojrzenie krytyczne

Андрей Гиривенко (Московский педагогический университет / Ченстоховский педагогический институт)
Тютчев в английских переводах: критическое освещение


17.00: ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

17.00: ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ