Rada BibliotecznaRada Biblioteczna jest organem opiniodawczym dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją dyrektora.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:

1) określenie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
2) opiniowanie regulaminu biblioteki;
3) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki;
4) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością biblioteki, powierzonych przez dyrektora.

Regulamin Rady Bibliotecznej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (zatwierdzony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ 13 maja 2009 r.)

1. Radę Biblioteczną oraz jej członków powołuje i odwołuje Rada Naukowa IFWsch UJ na wniosek dyrektora IFWsch UJ.

2. Przewodniczący Rady Bibliotecznej wybierany jest spośród jej członków przez Radę Naukową IFWsch UJ na wniosek dyrektor IFWsch UJ.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Biblioteczna wybiera sekretarza. Sekretarz odpowiedzialny jest w szczególności za dokumentowanie działalności Rady oraz zawiadamianie jej członków o posiedzeniach.

4. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje w trybie zwyczajnym lub pilnym jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków, lub na wniosek dyrektora IFWsch UJ.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu zwyczajnym Rady powinno zostać wysłane wraz z porządkiem obrad nie później niż na tydzień przed posiedzeniem.

6. Porządek obrad posiedzenia zwyczajnego ustala przewodniczący Rady. Porządek może zostać zmieniony lub rozszerzony na wniosek członka Rady.

7. Obecność członka Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej nieobecności należy powiadomić sekretarza Rady przed posiedzeniem.

8. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Bibliotecznej.

9. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący Rady.

11. Przewodniczący Rady Bibliotecznej zobowiązany jest raz w roku zdać sprawozdanie z działalności Rady dyrektorowi IFWsch UJ.

Skład Rady Bibliotecznej