» HARMONOGRAMY

» USOSweb

Sekretariat IFWsch UJ

al. Mickiewicza 11, 31-120 Kraków
tel./fax 012-421-48-76
e-mail:

Sekretariat przyjmuje studentów

od poniedziałku do czwartku 11.00–14.00.

Sekretariat studiów niestacjonarnych

poniedziałek 12.00–15.00, piątek 12.00–15.00, sobota (podczas zjazdów) 8.00–10.30
tel. 012-663-25-35
e-mail: b.kustra@uj.edu.pl

Sprawdź termin konsultacji

Wpisz nazwisko wykładowcy:

Przydatne linki:

Dział Nauczania UJ

Biuro Karier UJ» Wyjazdy

» LLP-Erasmus

» MOST

» Moskwa

» Kijów
» LLP-Erasmus

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wyjazdów stypendialnych w ramach Lifelong Learning Programme/ERASMUS

www.erasmus.org.pl

ERASMUS – STUDIA

Studenci wyjeżdżający

POSTANOWIENIA
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
dotyczące organizacji wyjazdów studentów i doktorantów w ramach LLP/Erasmus

(przyjęte przez Radę IFWsch UJ w dn. 21.01.2009, 4.03.2009, 21.04.2010, 26.01.2011)

» Informacje ogólne

» Kryteria kwalifikacji

» Wstępne porozumienie o programie studiów – Learning Agreement

» Kanon przedmiotów obowiązkowych dla studentów IFWsch UJ, wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS

» Uznawanie przedmiotów: Transcript of Records i punktacja ECTS

Uwaga! Stypendyści zobowiązani są do monitorowania szczegółowych informacji zamieszczanych na bieżąco na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych (BOSZ):

http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

BOSZ UJ: Koordynator wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Studia
mgr Monika Woźniak
e-mail: wozniak@adm.uj.edu.pl

IFWsch UJ: Koordynator LLP/Erasmus
dr Ewelina Pilarczyk
e-mail: ewelina.pilarczyk@uj.edu.pl

Studenci przyjeżdżający
» Program Mobilności Studentów (MOST)

Program Mobilności Studentów (MOST) to program wymiany studentów uniwersytetów polskich oparty na zasadach wypracowanych w Programie Socrates.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd w uczelni macierzystej, oraz uzgodnienie z Dziekanem ds. Studenckich wydziału macierzystego programu studiów.

Z programu MOST mogą korzystać studenci po ukończeniu II semestru na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Podstawą ubiegania się o wyjazd w ramach programu MOST, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc, zgłoszonych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) przez uniwersytety.

Oferta miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim: 15 kwietnia lub 30 października.

Strona internetowa Programu: http://www.uka.amu.edu.pl/most.php

Koordynator Instytutowy

dr Bartosz Gołąbek

b.golabek@gmail.com

Koordynator UJ

mgr Agnieszka Piziak
agnieszka.piziak@uj.edu.pl
012-663-11-34
http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/studenci.php?id=32
» Moskwa

Stypendia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie

Serdecznie zapraszamy studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej do zapoznania się z ofertą stypendialną, umożliwiającą semestralny staż w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Została ona opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej.

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (załącznik nr 1 – pdf).
 2. Wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (załącznik nr 3 – pdf).
 3. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (dr hab., prof., ewentualnie dr – którego opinia powinna być potwierdzona przez wicedyrektora ds. studenckich).
 4. Plan badawczy (w języku polskim i rosyjskim).
 5. Informacja o średniej ocen za ubiegły rok akademicki (do uzyskania w sekretariacie IFWsch).
 6. Potwierdzoną pisemnie znajomość języka przez wykładowcę prowadzącego praktyczne zajęcia z języka rosyjskiego na danym roku.
 7. Kserokopia paszportu (Osoby wyjeżdżające do Rosji muszą mieć paszport ważny 18 miesięcy, licząc od momentu złożenia dokumentów).

Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań przedstawionych w planie badawczym i poparty opinią samodzielnego pracownika naukowego. Kandydat winien spełniać następujące kryteria.

Kryteria wyboru kandydatów

 1. Średnia ocen za rok ubiegły.
 2. Znajomość języka rosyjskiego.
 3. Zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne Instytutu oraz uczestnictwo w działalności organizacji studenckich Zaangażowaniu w sprawy społeczne i kulturalne Instytutu (poświadczona działalność w Kole Naukowym IFWsch, działalność w organizacjach studenckich, udział w konferencjach studenckich, publikacje w Zeszytach Naukowych oraz gazetce studenckiej).
 4. Motywacja kandydata w związku z wyjazdem na stypendium.

Zgłoszenia kandydatów po zakwalifikowaniu ich przez Komisję Instytutową zostaną dodatkowo rozpatrzone przez Zespół ds. Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą będący ciałem opiniodawczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strona Instytutu: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина